อย่าลืมสิทธิที่ผู้เสียภาษี ทุกคนพึงมี และพึงรักษา เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ แก่ตัวคุณมากที่สุด

สิทธิผู้เสียภาษี : แล้วก็มาถึง บทสุดท้าย เชื่อว่าคุณผู้อ่าน คงสามารถเข้าใจ และ คํานวณภาษีกันได้แล้ว แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การที่คุณสามารถลดหย่อนภาษี ได้อย่างที่คุณต้องการ ภายใต้สิทธิที่คุณพึงจะได้นั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เสียภาษีทุกคน ต่างมีสิทธิที่พึงมี และ กฎหมาย อนุญาตให้คุณทําได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของคุณเอง ซึ่งสิทธินั้น มีดังต่อไปนี้

สิทธิในการขอคัดเอกสารหรือขอสําเนาเอกสาร

ผู้เสียภาษี มีสิทธิขอคัดเอกสาร หรือ ขอสําเนาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสําเนา แบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือ ใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น

สิทธิในการผ่อนชําระภาษี

แน่นอนว่า คนทุกคนมีภาระทางการเงินไม่เหมือน กัน เมื่อถึงช่วง 3 เดือนแรกของปี ที่ต้องยื่นแบบแสดง รายการภาษีนั้น คนจํานวนมากอาจติดขัดทางการเงิน หรือ มีเงินไม่พอจ่ายได้เต็มจํานวนภาษีที่ต้องจ่าย

สิ่งแรกที่คุณควรนึกถึง คือ การพิจารณา และ คํานวณภาษีให้ถูกต้องก่อนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี หากคิดว่า คํานวณถูกต้องแล้ว กว่าจะถึงเวลา 3 เดือนแรกของปีใหม่ คุณก็ยังสามารถหาเงินมาจ่ายค่าภาษีได้ โดยไม่ต้องขอ ใช้สิทธิในการผ่อนชําระ

แต่ถ้าพิจารณาว่า คุณไม่มีเงินพอที่จะจ่ายภาษี หมดในที่เดียวอย่างแน่นอน จึงค่อยขอใช้สิทธิในการผ่อน ชําระภาษี พิจารณาได้ คือ

กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ที่มีจํานวนเกินกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปี และ ภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชําระ ภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด ๆ

ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชําระได้ที่สํานักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา โดยใช้แบบ บ.ช.35 จํานวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้

  • งวดที่ 1 ชําระพร้อมกับการยื่นแบบแสดง รายการภายใน วันที่ 30 กันยายน หรือ วันที่ 31 มีนาคม
  • งวดที่ 2 ชําระภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ต้อง ชําระงวดที่ 1
  • งวดที่ 3 ชําระภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ต้อง ชําระงวดที่ 2

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่ง มิได้ชําระภายในกําหนด เวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิชําระภาษีเป็นรายงวด และ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ เศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

สิทธิในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี

กรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีอากร หาก ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน

หากได้รับคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไม่เห็นด้วย ก็มี สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่ วันได้รับคําวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา ผู้เสีย ภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใด ๆ และ ต้องชําระภาษี พร้อมทั้ง เบี้ยปรับ และ เงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน

สิทธิในการขอทุเลาการชําระภาษีอากรโดยจัด ให้มีหลักประกันการชําระหนี้ภาษีอากรค้าง

การใช้สิทธิอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียภาษี อากร ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชําระ ภาษี มีหน้าที่ต้องชําระภาษีตามการประเมินนั้นภายใน กําหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน

อย่างไรก็ตาม หากต้องการรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคําพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคําร้องขอทุเลาการ ชําระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชําระหนี้ภาษีอากร ด้วยหลักทรัพย์ต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของ กรมสรรพากร

สิทธิในการของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีอากร

สําหรับเบี้ยปรับ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบ รายการแสดงภาษี และ ชําระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายใน กําหนดเวลาตามกฎหมาย จึงทําให้ต้องรับผิดเสียเบี้ย ปรับ และ เงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษี ที่ต้องชําระอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากการกระทําความผิดมีเหตุ อันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษี อาจมีคําร้อง เป็นหนังสือของด หรือ ลดเบี้ยปรับ และ อาจได้รับการพิจารณางด หรือ ลดเบี้ย ปรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนดไว้

สําหรับเงินเพิ่ม ไม่มีกฎหมายใดให้อํานาจเจ้าพนักงาน งด หรือ ลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยาย กําหนดเวลาชําระหรือนําส่งภาษี และ ได้มีการชําระหรือ นําส่งภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายแล้ว เงินเพิ่มจะ ลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่งนั่นเอง

ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว กับการยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีทางออนไลน์ ได้ที่

  • เว็บไซต์ http://www.rdserver.rd.go.th หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8000
  • Call Center ของกรมสรรพากร 1161 ได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 18.00 น. ทุกวันทําการ

ทีนี้คุณก็เข้าใจเรื่องภาษี โดยเฉพาะสิทธิ และ ผลประโยชน์ในการ ลดหย่อนภาษี ที่ทําได้จริง ลดได้เยอะกันแล้วใช่ไหม ขอให้คุณ ๆ สามารถ ลดหย่อนภาษีได้อย่างพอใจ และ คุ้มค่าที่สุด

อนึ่งขอขอบคุณข้อมูลอันทรงคุณค่าจากกรรมสรรพากร เอาไว้ ณ ที่นี้


อ่านบทความอื่น ๆ
ติดตามเพจFacebook

สิทธิผู้เสียภาษี