เจาะกลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ได้รับความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วิกฤต เศรษฐกิจเอเชีย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้องค์กรทุกองค์กร ให้ความสําคัญต่อการ ตลาดมากขึ้น และมีการยอมรับว่า สายงานการตลาด สามารถเป็นตัวเชื่อมโยง กับสายงานอื่น ๆ และช่วยให้องค์กร บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการพัฒนาของ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลก ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมมาก จนมีการขนานนามว่า เป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ ( New Economy ) ซึ่งก็หมายความว่า เศรษฐกิจแบบนี้ ลดช่องว่าง ระหว่างคู่แข่งขัน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือทางธุรกิจตัวสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ของการเก็บข้อมูล การนําข้อมูลมาใช้ ( Big Data ) บทบาทของสมองประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) ทําให้การแข่งขัน เป็น real time มากขึ้นกว่าเดิม คําถามหลายคําถามบ่งชี้ว่า กลยุทธ์การตลาด ในยุค ปัจจุบันมีความสําคัญทวีคูณ อะไรที่เป็นตัวส่งผลให้กลยุทธ์การตลาด มีบทบาท มากขึ้นกว่าเดิม

กลยุทธ์การตลาด : ทําไมต้องให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์

1. พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป

พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัย ทางด้านการสื่อสาร และ ความสามารถในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทําให้ความ ชอบสินค้า ที่ไม่มีใครเหมือนเพิ่มมากขึ้น การเปรียบเทียบสินค้าระหว่างแบรนด์ มีมากขึ้น พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เริ่มมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง ผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์บ่อย และ มีแนวโน้มในการลองสินค้าใหม่ ๆ มากขึ้น

การเดินทางของผู้บริโภค ( Customer Journey ) เปลี่ยนไป ไม่เพียงพึ่งพาสื่อ ในรูปแบบเดิมเท่านั้น ผู้บริโภคทุกกลุ่ม มีอายุยืนมากขึ้น เหตุจากอัตราการตายลดลง ประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ เริ่มมีพฤติกรรม การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีกิจกรรมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวมากขึ้น และ อาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นกว่าเดิม

กลยุทธ์การตลาด

2. การพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ ตามทันกันได้

ในอดีต การตามทัน หรือ การพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหนือกว่าเดิมทําได้ยาก ต้องมีการลงทุนอย่างมากมาย หลายครั้ง ใช้เวลาเป็นทศวรรษ ในการตามผู้นําในท้องตลาดให้ทัน อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวอย่างที่ดี เดิมบริษัท Nokia เป็นผู้นําในตลาดนี้ และ เป็นการยากในการตามทัน

แต่ บริษัท Apple ได้เบี่ยงเบน กลยุทธ์ ของตน ไปมุ่งเน้นในการสร้างส่วนตลาด โทรศัพท์มือถือแบบพรีเมี่ยม ( Premium Smartphone ) ขึ้นมาใหม่ แทนที่จะสู้ในตลาดเดิม จนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้นําของตลาดนี้ ในอดีต บริษัทที่ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล ( Personal Electronics ) สามารถตามกันทันใน เวลา 3-6 เดือน

แต่ปัจจุบัน การลอกเลียนแบบของ online application สามารถทํากันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน อย่างที่เห็นได้ชัดเจนในอุตสาหกรรม การเงิน และ การธนาคาร การแข่งขันแบบหลอมรวม และ บูรณาการมีมากขึ้น เทคโนโลยีในปัจจุบัน ถูกจัดรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน และ ขาดไม่ได้

3. ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดโลก

การแข่งขันในระดับโลกมีมากขึ้น สืบเนื่องมาจากปัจจัยข้อสอง ที่เทคโนโลยี สามารถตามกันทันได้ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ เล็ก ๆ อย่างไต้หวัน เกาหลีใต้ สามารถผลิตสินค้าของตนขึ้นมาแข่งขันกับ อภิมหาประเทศอย่างญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาได้

ทําให้มีการแก่งแย่งตลาดที่มี ขนาดจํากัด และ ในขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีอายุสั้นลง และ มีต้นทุน ในการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทในหลายประเทศ เริ่มให้ความสนใจ ในการเจาะส่วนตลาด ที่มีขนาดเล็กลง และ มุ่งเน้นส่วนตลาดที่ทํากําไรสูง

กลยุทธ์การตลาด

4. ระดับความไม่แน่นอนของโลกมีมากขึ้น

โลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ทุกอย่างไม่อยู่ในขอบเขตที่ นักธุรกิจสามารถควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าของสหรัฐ อเมริกาตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ ( Trump ) ในปี พ.ศ. 2559 การออกจาก สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ( Brexit ) ที่จะมีการเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 การปรับนโยบายทางการเมืองของประเทศจีน

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้นักการตลาด ต้องพึงระวังในการวางแผน ไม่เน้นหนักลงไปในธุรกิจ ใดธุรกิจหนึ่งเพียงธุรกิจเดียว ความไม่แน่นอนเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งไม่ดีเท่านั้น หากยังสามารถส่งผลดี หรือ โอกาสดีให้ธุรกิจบางธุรกิจสามารถเปิดตัว ขึ้นมาได้ แต่ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความผันผวนของตลาดทุน การเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มลูกค้า

กลยุทธ์การตลาด

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้นักการตลาด นักวางแผน หรือ ผู้นําบริษัทให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์มากขึ้นแล้ว ยังเป็นตัวส่งผลให้นักธุรกิจ คํานึงถึงทิศทางในการดําเนินงาน หรือ การวางแผนในระยะยาวมากขึ้น ประเด็น ที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่ถูกเถียงกันมากในห้องวางแผนขององค์กรก็คือ อะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ และอะไรที่เป็นการตัดสินใจ แบบประจําวันเกิดขึ้นบ่อย ๆ


อ่านบทความอื่นๆ
ติดตามเพจFacebook