การตัดสินใจระดับกลยุทธ์คืออะไร

กลยุทธ์ทางการตลาด : ปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ ว่าประเด็นใดที่ผู้บริหารควรให้สําคัญ ประเด็นใดเป็นประเด็นทั่ว ๆ ไป ประเด็นเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ จากกฎง่าย ๆ ดังนี้

1. ทิศทางระยะยาวขององค์กร

ประเด็นที่ส่งผลต่อทิศทางขององค์กรในระยะยาว จัดเป็น ประเด็นเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าตลาดหลักทรัพย์ การขายแฟรนชายส์ การควบกิจการ ตามแนวดิ่ง (Vertical integration) และการควบกิจการตามแนวราบ (Horizontal integration)

การตัดสินใจประเภทนี้ ส่งผลต่อ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร และ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรโดยตรง ตัวอย่างเช่น ความต้องการในการเข้าตลาดผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ของกลุ่มบริษัทที่ผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก จัดเป็นการขยาย ตามแนวดิ่ง หรือการเปิดกิจการของสายการบินต้นทุนต่ำของสายการบิน นานาชาติ จัดเป็นการขยายตามแนวราบ

2. การเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage)

การลงทุน หรือ การตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การลงทุนในสถาบันวิจัยของบริษัทผลิตเครื่องสําอาง การลงทุนสร้างแบรนด์ของบริษัท การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship management) การถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่แข่งของสายการบินนานาชาติเป็นต้น

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน และ ส่งผลต่อผลประกอบการ ได้แก่ การทําการตลาดของสายการบินนานาชาติ ที่จะเข้าไปถือหุ้นในสายการบินอื่น เพื่อคานอํานาจหรือเพิ่มอํานาจในการต่อรอง

3. การกําหนดขอบเขตกิจกรรมขององค์กร

การตัดสินใจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกําหนดขอบเขตกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ธุรกิจยาของเครือ สหพัฒนพิบูลย์ การขยายสายผลิตภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์ เข้าสู่สถาบันการเงินของบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การแตกสายผลิตภัณฑ์ จากผ้าไหม เข้าสู่ผ้าฝ้าย และ เฟอร์นิเจอร์ ของบริษัทจิมทอมสัน การวิ่งเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรมของ Elon Musk การขยายขอบเขตในลักษณะนี้ ส่งผลให้องค์กรต้องเพิ่มพูน ความสามารถของทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการทํางานที่แตกต่างออกไป

4. การคํานึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจ

การตัดสินใจ ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และ พยากรณ์สิ่งแวดล้อม เป็นการตัดสินใจที่มักเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงเช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์กร จากการทําธุรกิจ เกษตรกรรม หันมาสร้างการเจริญเติบโต ผ่านธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทซีพี หรือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเครื่องดื่ม เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น

การตัดสินใจในลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากการมองการณ์ไกล และ เล็งเห็นโอกาสในอนาคต ดังนั้น นักกลยุทธ์ต้องอาศัย การมองจากด้านนอก (Outside-in approach) เข้าช่วยในการวิเคราะห์ที่หลากหลายระดับมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของบริษัท Social media ทั้งหลาย เข้าสู่ธุรกิจข้อมูล และ analytics ในปัจจุบัน จัดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็น ได้ชัดเจน

5. การบ่งชี้ถึงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพ ว่าองค์กรมีทรัพยากร หรือ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ จัดเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพราะการตัดสินใจเหล่านี้ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และ การพัฒนาธุรกิจของ องค์กร

การพัฒนาความสามารถหลัก เกิดจากความเข้าใจในการแข่งขันขององค์กร ว่าองค์กรมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านใดบ้าง ความเข้าใจในข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เกิดจากความเข้าใจในการแข่งขันขององค์กร และ ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันในปัจจุบัน และ อนาคต

ดังนั้น หากองค์กรมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ องค์กรจะมีความสามารถในการบ่งชี้ และ พัฒนาความสามารถหลักที่สําคัญต่อไป เช่น การพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท 3M การสร้างแบรนด์ของบริษัทเครื่องสําอาง หรือ การขยายตัวตามแนวดิ่งของบริษัทไทยเบฟ

6. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงใด ที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์กร จะส่งผลให้ความต้องการ และ ประเภทของทรัพยากรเปลี่ยนไป ดังนั้นการตัดสินใจที่ส่งผลให้ ความต้องการของทรัพยากรเปลี่ยนไปจึงเป็นการตัดสินใจที่สําคัญขององค์กร

โดยทั่วไปแล้วการเติบโต หรือ เปลี่ยนทิศทางขององค์กร เกิดจากการที่องค์กรมี วิสัยทัศน์ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงทําให้ความต้องการของทรัพยากรเปลี่ยนไป องค์กรจึงจําเป็นที่จะต้องวางแผนในการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรที่จําเป็น เช่น การปรับเปลี่ยนลักษณะการบริหารของธนาคารปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นลูกค้าที่มี สินทรัพย์อย่างน้อย 2-3 ล้านบาท หรือที่เรียกว่าธนบดีธนกิจมากขึ้น และ ลดความสําคัญของลูกค้ารายย่อยลง จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายตัวของการให้บริการและการทําการตลาดเฉพาะกลุ่มที่จะมีมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาด

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์กร มักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด หรือ การเปลี่ยนแปลงผู้นํา เช่น กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ซึ่งมักมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากผู้บริหารเดิม ส่งผลให้ความต้องการ และ การพัฒนาทรัพยากรขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป

องค์กรทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการขยายธุรกิจโดยอาศัยการเติบโต ด้วยการสร้างพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เช่น การพัฒนาศูนย์การค้า การพัฒนาสถานบันเทิง สวนสนุก เป็นต้น การเติบโตด้วยการสร้างพันธมิตร เกิดจากสาเหตุที่องค์กรเล็งเห็น ความต้องการเฉพาะทางเหล่านี้ และ ประเมินว่าการสร้างพันธมิตร เป็นวิธีในการดําเนินธุรกิจที่ดีกว่า การพัฒนาธุรกิจด้วยตนเองตามลําพัง


อ่านบทความอื่นๆ
ติดตามเพจFacebook

กลยุทธ์ทางการตลาด