ในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นมีเครื่องมือและเทคนิคหลากหลาย เพื่อตีความข้อมูล ประเมินผลประกอบการและสถานะทางการเงินของกิจการ ที่มีความสะดวกทั้งการเปรียบเทียบกับตนเองในอดีต และเปรียบเทียบกับคู่แข่งและค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม