Get In Touch
34 Flr.5 CP Tower 3 (Phayathai) Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand.
admin@jeveuxdire.com
Tel: +66644524243
Back

ซอฟต์พาวเวอร์

ภาพระยะใกล้ของนักธุรกิจหนุ่มจับมือกัน กองมือ. แนวคิดเรื่องความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  • Thanapon Suksirivong
  • Posted by Thanapon Suksirivong
07/11/2023

ในขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต อำนาจมักวัดจากความสามารถทางทหาร ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ หรืออิทธิพลทางการเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมิติหนึ่งของอำนาจที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการกำหนดกิจการระดับโลก แต่มักจะดำเนินการในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและทางอ้อมมากกว่า สิ่งนี้เรียกว่า " ซอฟต์พาวเวอร์ - Soft Power "

Read More
  • 34 Flr.5 CP Tower 3 (Phayathai) Phayathai Road,
    Thung Phayathai, Ratchathewi,
    Bangkok 10400, Thailand.

  • Call us: +66644524243

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy