don juan (dj) = เป็นคนที่มีสาวมาชอบมากมาย เพราะมีลักษณะที่ดีของ nice guy และ jerk มารวมกัน คือเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่น มีนํ้าใจ ไม่เคยทําร้ายใคร แต่ก็ไม่ยอมให้ใครทําร้ายเช่นกัน มีจุดยืน เชื่อมั่นในตนเอง ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และทําในสิ่งที่ควรจะทํา สุขุม ควบคุมตัวเองได้ทุกสถานการณ์ เคารพตนเอง